Dovoľte mi predstaviť sa Vám. (2015)

 1. Lúkam, riekam, horám
 2. Blázon
 3. Keby teba niet
 4. Spoznajme seba
 5. Aká si krásna
 6. Uletení anjeli
 7. Farebná – live
 8. Nič iné – live
 9. Túlavé cesty – live
 10. Strácaš sa človek – live
 11. Vstaň – live
 12. Koniec – live
 13. Len ty smieš – live
 14. Skafander – live
 15. Milión bohov – live
 16. Aká si krásna – ČSMT
 17. Uletení anjeli – ČSMT